Pozvanie k vyváženému pohľadu kresťanov na tému LGBTI+

Udalosť vraždy pred barom Tepláreň, nedávno prekvalifikovaná ako teroristický útok, znepokojila celú spoločnosť. Len niekoľko dní po tom, ako na autobusovej zastávke vinou vodiča jazdiaceho pod vplyvom alkoholu vyhaslo 5 mladých životov, boli chladnokrvne zavraždení dvaja ďalší mladí ľudia, tentokrát zámerne a cielene kvôli ich menšinovej sexuálnej orientácii. Vzhľadom na kontext vykonanej vraždy (hoci rozumieme, že primárnym terčom strelca boli politické špičky, najmä súčasný premiér) je pochopiteľné, že táto udalosť vyvolala diskusiu o postoji kresťanov k téme LGBTI+.


Dovoľte, aby som sa ako pastor, a najmä ako vyznavač konzervatívnych žido-kresťanských hodnôt zakotvených v Biblii, tiež pokúsil o formuláciu úsilia o vyvážený prístup k tejto téme. Mojim srdcom je vyjadriť úctu a prijatie voči komunite LGBTI+, a zároveň pomenovať nadčasové biblické etické hodnoty, ako sú v Biblii predložené.


1 Život je posvätný dar, a preto ho nik nesmie násilne vziať. Vraždu je potrebné odsúdiť, o to viac, že bolo plánovaná a deklarovaná manifestom. Čo sa udialo, je odsúdeniahodné. Cítime so smútiacimi rodinami a s ľútosťou im vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Ako kresťanom nám musí záležať na tom, aby v našej krajine nebol priestor pre „hate crime“ či iné formy spoločenského zla.


2 Sme sekulárnou spoločnosťou. Hoci veľká časť Slovenska sa hlási ku kresťanstvu, štát si potrebuje zachovať sekulárnu povahu. Je správne, aby bol v slobodnej demokratickej spoločnosti garantovaný dôstojný život menšinových skupín rôzneho charakteru – vierovyznania, etnika, rasy či sexuality. Xenofóbia v spoločnosti nesmie mať miesto.


3 Ako cirkev potrebujeme byť miestom prijatia všetkých. Ježiš pristupoval ku všetkým s úctou a z lásky zomrel za všetkých. Cirkev musí modelovať kultúru úcty, v ktorej je každý človek pozvaný, vítaný a prijatý. 


4 Musí byť možné milovať a ctiť si človeka, a zároveň nesúhlasiť s jeho morálnym nastavením. Boh dokáže nesúhlasiť a milovať. Vie hriech pomenovať hriechom, no zároveň za hriešnika zomrieť na kríži. Tento prístup sa cirkev 21. storočia potrebuje znova naučiť. Ľudia potrebujú cítiť naše prijatie, aby sme vôbec mali právo hovoriť do ich života.


5 Biblická etika, ku ktorej sa hlásime, pomenováva akýkoľvek sexuálny pomer mimo manželstva jedného muža a jednej ženy ako hriech. Slovo hriech znamená, že sme sa minuli cieľa, čo znamená, že akákoľvek iná než vyššie uvedená sexualita nenapĺňa dokonalý Boží zámer, pre aký sme boli stvorení.


6 Sexualita, tak ako je vykreslená v Biblii, je posvätný priestor. Je intimitou, ktorá je vymedzená zmluvou manželstva. Iba manželstvo vytvára bezpečný priestor pre najvnútornejšie prepojenie dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich bytostí, muža a ženy. Táto zmluva je v Biblii braná ako pokrvné puto, je ustanovená verejne a autorizovaná pred Bohom.


7 Akákoľvek forma sexuality, ktorá je mimo rámec manželskej zmluvy, je Bohom pokladaná za hriech. Intimita s osobou opačného pohlavia pred manželstvom či mimo manželstva, ako aj intimita s osobou rovnakého pohlavia, je podľa noriem biblickej etiky jednoznačne vnímaná ako hriech. To je niečo, čo z Božieho pohľadu platí rovnako dnes v 21. storočí, ako to platilo v dobe prvej cirkvi, ktorá sa etablovala v kontexte bujarej morálky Ríma.


8 Ak sa chceme riadiť biblickou normou (čo by pre ľudí hlásiacich sa ku kresťanským hodnotám malo byť samozrejmosťou), potrebujeme akceptovať, že biblický normatív je jednoduchý – muž a žena. Ak vôbec akceptujeme fakt stvorenia človeka Bohom, potrebujeme akceptovať aj skutočnosť, že bol stvorený takto. Ak fakt stvorenia neakceptujeme, je konverzácia o biblickej sexualite bezpredmetná. 


9 V duchovnej službe potrebujeme rozlišovať medzi eticko-teologickým prístupom a pastorálnou praxou. Kým eticky sme pevne zakorenení v biblickom pohľade, v pastoračnej službe pristupujeme k ľuďom s minoritnou sexuálnou orientáciou s postojom záujmu a služby.


Dovoľte pár slov záverom. Ako cirkev reprezentujúca Božie srdce tu budeme stále pre ľudí, nech prichádzajú akíkoľvek. To je v našej DNA, v našom poslaní. Zároveň však prosím od nás neočakávajte, že v línii súčasných trendov budeme upravovať odveké morálne normy. Tie sú pre nás posvätné. My potrebujeme byť hlasom, ktorý prorocky poukazuje na Boží štandard z knihy Genezis. Svet je zlomený, rodiny sú rozbité, spoločnosť krváca. My však veríme, že uzdravenie príde vtedy, keď sa navrátime k Otcovi, Stvoriteľovi. Toto pozvanie platí pre všetkých. 


“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.”Ján 3:16

2 Comments

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *