Odpoveď kresťanov na vojnu na Ukrajine

Je týždeň od vypuknutia vojny na Ukrajine. Pred týždňom, vo štvrtok 24.2.2022 o piatej ráno prezident Putin oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. To, čo v priebehu hodín nasledovalo, bolo masívne bombardovanie v mnohých častiach Ukrajiny a jednostranné, nevyprovokované rozpútanie masívnej vojenskej invázie. Za posledných 7 dní sa boje rozšírili, ruská armáda vstúpila na územie cudzej krajiny, snaží sa obsadiť kľúčové mestá a zabíja civilné obyvateľstvo. Putin dal do stavu pohotovosti jadrové zbrane. Ľudia sú nútení opustiť svoje domovy a kto mohol, z krajiny už utiekol. K dnešnému dňu počet utečencov presiahol milión.

Môj osobný šok bol v tom, že v to ráno pred týždňom som sa nachádzal v Ľvove. Večer predtým som pred polnocou priletel, aby som slúžil v miestnom cirkevnom zbore, kde je už asi rok na misii mladá rodina zastrešená našim cirkevným zborom. Ráno som sa zobudil na búchanie na dvere a zvolanie: “Je vojna, musíme odísť.” Vonku hučali sirény. To, čo nasledovalo, sa dá nazvať okamžitá evakuácia mladej rodiny z krvácajúcej krajiny. Zúfalé pohľady ľudí a scény z mesta, ktoré sa prebudilo do vojny nikdy nezabudnem. 

Náš život sa zmenil. Posledných 7 dní koordinujem dva krízové tímy. Cirkev sa zmobilizovala. Snaží sa pomôcť utečencom ako aj na Ukrajine zotrvávajúcim trpiacim. Pre mňa osobne to bol týždeň so zvýšeným adrenalínom – núdzový návrat na Slovensko, vážny rodinný rozhovor, mobilizácia cirkvi k modlitbám, strategické stretnutie s pastormi, spustenie krízových tímov, desiatky telefonátov a správ denne, množstvo logistiky a neprespané noci. 

Dovoľte, aby som v krátkosti zhrnul moju odpoveď na vojnu na Ukrajine. Pokladám za dôležité, aby sme ako duchovní lídri zaujali jasný postoj. Pokladám za dôležité, aby náš cirkevný zbor nebol zdezorientovaný a mohol múdro reagovať. Tu je niekoľko stručne formulovaných postojov, ktoré ako kresťania potrebujem zaujať:

1 Odsúdiť zlo

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že nemiešam politiku s kresťanstvom. Mojim presvedčením je, že hoci kresťania do politiky legitímne patria, politika do kresťanstva nie. Toto však už nie je o politike, je tu vojna. História bude posudzovať, ako sme sa voči nej postavili. A hoci vojna nikdy nie je čiernobiela záležitosť, táto vojna má jasného agresora, ktorý začal inváziu cudzej krajiny a spôsobil utrpenie miliónov ľudí. Ruská federácia pod taktovkou prezidenta Putina zaútočila na Ukrajinu. Toto je potrebné jasne pomenovať a odsúdiť. Tak ako sa vyznávačská cirkev počas druhej svetovej vojny na čele s hrdinmi ako  Dietrich Bonhoeffer dokázala vzoprieť Hitlerovi a pomenovať zlo, potrebujeme aj dnes jasne povedať, že deštruktívnu agresiu Putina odsudzujeme. Rok 1956 v Maďarsku a rok 1968 v Československu by mal byť pre nás mementom. 

2 Hovoriť o tom

Pri pocite ohrozenia máme často tendenciu sa uzavrieť. Spôsobuje to akumulovanie vnútorného stresu a úzkosť. Je dôležité, aby sme toto obdobie ako jedinci aj ako rodiny zvládli. V našej rodine sme otvorili tému vojny, hovorili otvorene s deťmi, prehodnocovali scenáre a modlili sa spolu. Strach je zákerný. Je normálne v tomto období prežívať obavy. Nájdi si blízkych ľudí a hovor s nimi o svojich pocitoch. Maj spoločenstvo, neostaň izolovaný, komunikuj a dovoľ iným modliť sa s tebou a za teba. Ak máme byť schopní pomôcť iným, my sami potrebujeme byť silní a obstáť. Ježišove slová dodávajú silu: Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!” (Ján 16,33)

3 Modliť sa

Žiaden kresťan nebude namietať voči nevyhnutnosti modlitby v tomto čase. Verím však, že je tu čas, aby sme na modlitbách boli zmobilizovaní, zjednotení, naliehajúci. Modlitba je naša platforma boja: “Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.” (Jakubov 5,16). Sú obdobia v Božom príbehu spásy, kedy je kriticky dôležité, aby sme boli skrze modlitbu Božími spoluaktérmi dejín. Príhovorná modlitba, zástupná modlitba, modlitba, v ktorej predchádzame v autorite pred Boží trón milosti v zastúpení za iných, má obrovskú váhu. Abrahám sa takto prihováral za Sodomu, Mojžiš za Izraelcov, Ester za záchranu národa, Ježiš za nás. Povzbudzujem cirkev, aby sme sa modlili za nasledovné:

1/ za zastavenie vojny a nastolenie mieru,

2/ za Božiu bázeň pre agresorov a lídrov v pozícii moci,

3/ za státisíce bezbranných ľudí v úkrytoch a na úteku,

4/ za cirkev na Ukrajine a lídrov, ktorí ju vedú.

Pýtam si, aby z tohto času vyšli mnohé zázraky Božej nadprirodzenej ochrany, záchrany a zaopatrenia.

4 Pomôcť

Každý z nás môže a má v čase krízy pomôcť. Každý vie svojim spôsobom prispieť – finančne, darovaním potrieb, ubytovaním, osobnou prítomnosťou na miestach núdze. Nik z nás nevie spraviť všetko, ale každý vie urobiť niečo. Potrieb je mnoho. Cirkvi, neziskovky, mestá aj štátne inštitúcie organizujú pomoc. Treba použiť rozvahu a správne zareagovať. Ale neostaňme neutrálni. Čo teraz vidíme, je najväčšia utečenecká kríza na našom kontinente od 2. svetovej vojny. Boh má srdce pre utečencov, a my máme odzrkadľovať jeho srdce. Neostaňme chladní, imúnni voči utrpeniu cudzích. Ježišove slová rezonujú hlasne: “Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” Matúš 25,37-40

5 Žiť vo svetle večnosti

Doba ako je táto nám pripomína, že tu nie sme navždy. Nežijeme pre súčasné hodnoty ale pre večnosť. V ktorejkoľvek chvíli potrebujeme byť pripravení stretnúť sa s Kristom. Ak si dodnes bral vieru vlažne a s odstupom, je načase prestať robiť kompromisy a nasledovať Krista na 100%. Je čas urobiť previerku a dovoliť Svätému Duchu usvedčiť nás z hriešnych postojov. Je čas hľadať Boha. Ak nemáš istotu svojej večnej spásy, odovzdaj sa mu nanovo ešte dnes. Urob pokánie zo svojich hriechov a vlož svoju vieru v jeho obeť na kríži. Ak si sa odvrátil od neho, dnes je čas sa vrátiť naspäť. On ťa volá a neodmietne. Situácie vo svete, ako tá dnešná nám pripomínajú, že žijeme pre moment, keď dejiny vyvrcholia Kristovým druhým príchodom. V ňom je naša nádej! “Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý.” Prvý Jánov 3,1-3

Dovoľte zároveň povedať, že sme tu pre vás. Ak potrebujete pomoc – duchovnú pomoc, psychickú oporu, materiálnu či existenčnú pomoc – dajte nám vedieť. Sme duchovným spoločenstvom, ktoré sa vie zomknúť a držať spolu. Nech nikto nie je sám. 

Žehnám vám v tomto čase silné prežívanie Božej blízkosti. Nech vás napĺňa jeho nadprirodzený pokoj a odvaha. Nad tým všetkým je ešte Boží trón. Jeho Duch vanie a privádza mnohých k večnému životu. Prebudenie je tu. Žatva je tu. 

Mám vás rád, cirkev!

1 Comment

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *