Duchovné generácie

Duchovné rodičovstvo je dôležité pre to, aby sme dokázali spravovať, čo nám Boh zveril – nie kvôli nám, ale kvôli ďalšej generácii, ktorej to máme odovzdať. Preto potrebujeme vojsť do zodpovednosti vychovávať, zmobilizovať a pripraviť cirkev k tomu, aby sme ako duchovná rodina mohli niesť štafetu Božieho Kráľovstva pre ďalšie generácie. Každý z nás stojí pred výzvou vyrásť a byť Božím agentom, jedným z Božích článkov pre výchovu novej generácie v našej službe. 

Boh sa v Exodus 3, 6 predstavil Mojžišovi takto: „Ja som Boh tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba.“  Boh sa predstavil ako multigeneračný Boh. Predstavil sa ako Boh viacerých generácií vzájomne prepojených v jednej rodine. 

V 1. Jána 2, 12-14 Ján hovorí: „Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.“ 

Opäť sa tu hovorí o troch generáciách: deti, mládenci, otcovia.

V Kráľovskej rodine tu vidíme niekoľko generácií, ktoré spolu zažívajú Kráľovstvo. Rodina by bola veľmi „nudná“, keby pozostávala iba z jednej generácie. Deti veľmi spestrujú rodinu a podobne je to aj v cirkvi. Nová duchovná generácia prinesie lomoz, hrmot, problémy a výzvy..ale bez nej by to nebolo ono. Nejde tu vôbec o vekovú kategóriu, nová generácia v cirkvi môže byť aj sedemdesiatročná! Môžeš byť nová generácia, aj keď si vo fyzicky pokročilom veku. Na druhej strane môžeš byť duchovný rodič, aj keď si mladý a môžeš byť duchovné dieťa, či mládenec, aj keď si starší.  Toto je zvláštnosť v Božej rodine. 

Zvykneme pomerne veľa kázať o kráľovstve. Avšak to, že sme Kráľovstvo neznamená, že prestávame byť rodinou! My sme povolaní ku Kráľovstvu, ale zároveň sme povolaní k tomu, aby sme zostali rodinou. To znamená, že sme KRÁĽOVSKÁ RODINA. Sme  kráľovské kňazstvo, máme kráľovský status, ale zostávame rodinou! To, že vstupujeme do myslenia Božieho kráľovstva, do autority, do pomazania v akom sme predtým možno ešte nekráčali, to neznamená, že prestávame byť rodinou. To neznamená, že si prestávame byť blízki, že nemáme vzťahy, osobný prístup, že zanechávame kultúru rodiny..Sme kráľovská rodina. 

„Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“ (1. Pt 2, 9) Vyvolený rod – gr. genos – znamená, že sme veľmi špeciálna rodina, ktorá je nositeľom veľmi špeciálneho, zvláštneho génu. Sme „čudný“ rod. 🙂

To je to, čo Peter hovorí – ste rodina, ktorá je odlíšiteľná, ktorá má špeciálne znaky, kráľovskú krv, kráľovský pôvod a kráľovské poslanie, ale zostávate RODINOU. Zostávate pod jednou strechou, pod jedným otcom, ste nositeľmi toho istého genetického kódu. Sme jedna rodina, ktorá má kráľovský pôvod a kráľovské poslanie. 

V takejto rodine sú rôzne duchovné generácie: deti, mládenci a otcovia. 

Prvou výzvou pre teba je: IDENTIFIKUJ, KTO SI. Je dôležité, aby sme si vedeli uvedomiť, kde sme v duchovnej rodine. 

Druhá výzva je: POSUŇ SA ĎALEJ. Keď zistíš, kde si, je to pre teba výzva posunúť sa ďalej. Ak si dnes uvedomíš, že si duchovné dieťa, je to pre teba výzva, aby si porástol a aby sa z teba stal duchovný mládenec. Ak si duchovný mládenec, je to pre teba výzva, aby si sa stal duchovným otcom. 

Každé z týchto období je niečím špecifické:

DUCHOVNÉ DETI

Ide o to obdobie, v ktorom sa zlieva plač s návalmi smiechu. Je plné emócií a je veľmi expresívne. Deti prichádzajú na svet s krikom a podobne je to aj v Božom kráľovstve. Tam kde sú deti je často chaos, frmol a krik. Deti sú nepredvídateľné a prekvapivé. Ak máš plný dom detí, nemáš poňatia, ako deň dopadne. 🙂 Ján hovorí, že duchovnými deťmi sa stávame znovuzrodením. Neexistuje iný spôsob ako sa narodiť do Božieho kráľovstva, iba znovuzrodením. Ján uvádza znak duchovných detí: POZNALI OTCA. To znamená, že majú vzťah s niekým, koho môžu volať Otec. Narodili sa do Božieho kráľovstva. Je to niečo ako adopcia: Boh si ťa vyhliadol, vybral a pozval ťa do Božej rodiny. Ak si duchovné dieťa, si obrovským požehnaním pre cirkev. Verím v baby boom v Božom kráľovstve! Nemám na mysli fyzické deti, ale to, že Boh dáva do Božieho kráľovstva nárast duchovných detí.  Ak si duchovné dieťa, prinášaš radosť, pestrosť, farbu, chuť do Božieho kráľovstva. V cirkvi, kde sa dávno nikto neznovuzrodil, tam je to zlé. Je to ako keď „zatuchne atmosféra“, ľudia sa hádajú medzi sebou, pretože neslúžia svetu. Keď ľudia nemajú čo robiť, neplnia svoje poslanie, tak si „lezú do vlasov“. Keď cirkev neprináša stratených, keď neevanjelizuje, neslúži svetu a neplodí nové duchovné deti, tak je tam nervozita, rozhádanosť, urážky kvôli malichernostiam a trieštenie sa na teologických debatách.. Ak si duchovné dieťa, si požehnaním a prinášaš radosť do Božieho kráľovstva. Zároveň je to aj taká tvoja úloha: trochu vyrušiť starých kresťanov, trochu spraviť rozruch..:)

V Žalme 127, 3-5 je napísané: „Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec; nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.“ Cirkev, ktorá je plná duchovných detí, je blahoslavená. Tam, kde to rastie, kde sú nové duchovné deti, tam je blahoslavený muž a rodina, ktorá sa teší, pretože tulec je naplnený šípmi.

Kľúčové slovo pre duchovné deti je ZMENA. Na duchovných deťoch je najviac vidieť ako sa menia. V období detského veku je zmena najviditeľnejšia. Ak si duchovné dieťa, je to obdobie turbo premien. Je to čas, kedy musíš rásť. Keď sa s tebou niekto stretne po roku a ty si sa nezmenil, niečo je zle. Je to obdobie, kedy musí byť vidieť, že sa meníš; každý deň s tebou Boh robí niečo čerstvé. Každý rok sa posúvaš míľovými krokmi ďalej. Ak si sa ale niekde zabrzdil a zostal si stáť, tvoja zodpovednosť je, aby si to odblokoval, odbrzdil a aby bolo vidieť, že ideš dopredu za Ježišom veľmi rýchlo. Niektorí z vás to potrebujete urobiť a Boh vás vyzýva, aby ste sa odblokovali, začali rásť a boli viditeľne premenení na Jeho obraz. Cirkev je takýto inkubátor, kde sú duchovné deti uvádzané do obdobia rastu. 

MLÁDENCI / DIEVČATÁ

Toto obdobie je charakteristické životnými rozhodnutiami. V tomto období robíš tie najkritickejšie rozhodnutia, ktoré ťa ponesú po zbytok tvojho života. Je to obdobie produktivity, energie, vášne, reprodukcie. Toto je obdobie najväčšej životnej šťavy, kedy máš zanechať stopu vo svete, postaviť dom, zasadiť strom, splodiť dieťa..si produktívny fyzicky, ale aj pre Božie kráľovstvo. Má to byť obdobie, kedy prinášaš a dávaš Bohu na oltár všetko, čo je v tebe a kedy sa odovzdáš plne pre službu a Božie kráľovstvo. Toto je tá generácia, ktorá kedysi bola nasadená do boja a vybojovala víťazstvá vo vojnách. Ak patríš do tejto duchovnej strednej generácie, očakáva sa od teba, že dáš všetko Bohu na oltár, zmobilizuješ svoje sily, vstúpiš do šíkov a povieš Bohu: „použi si ma“.  Je to obdobie, kedy vsádzaš všetku svoju energiu, vášeň a obdarovania, všetko čo si a čo máš pre Kráľa a Jeho Kráľovstvo. Táto generácia už vyrástla z detských topánok a je pripravená investovať svoj život do kráľovskej služby. Ján o nich hovorí: „zvíťazili ste nad zlým.“ Sú v prvých radoch, sú bojovníci, sú víťazi.

Ak si to ty, tu je výzva pre teba: slúž naplno! Buď bojovníkom. Si kľúčový pre expanziu Božieho kráľovstva. V tomto období máš prinášať duchovné deti. Toto je generácia, ktorá má byť „duchovne príťažlivá“: je na nich vidieť, že majú niečo, čo ľudia vo svete nemajú. Sú pripravení ísť za Kráľa, sú duchovne príťažliví pre ľudí a hrozbou pre nepriateľa. Zároveň v tomto návale vášne pre Kráľovstvo je dôležité, aby si nestratil vášeň pre rodinu. Je tu riziko toho, že sa tak veľmi oddáš službe, že zabudneš na to, že nie si sám. Vidíš sa ako šíp, ktorý je nasadený a máš tendenciu zabudnúť, že si v rodine. Ale potrebuješ niekam patriť, mať zastrešenie, mať zázemie, občas sa potrebuješ schovať, objať, povzbudiť. Choď a nechaj sa použiť Pánom, buď nebezpečný pre kráľovstvo tmy, ale musíš mať zázemie, musíš byť v duchovnej rodine.

RODIČIA (OTCOVIA a MATKY)

To je to obdobie v živote, kedy nežiješ pre seba, ale žiješ pre iných. Je to obdobie plné množstva starostí. Najväčšou radosťou rodičov je úspech ich detí. Keď ich vidia, ako napĺňajú svoje poslanie a samé sú v tom šťastné a uspokojené. Snom každého rodiča je vidieť, že jeho deti sú úspešné, šťastné a že slúžia Bohu. Duchovní rodičia – to je tá generácia, ktorá žije pre ďalšie dve generácie – pre duchovné deti a duchovné vnúčatá. Keď si duchovný rodič, žiješ nielen pre tvoje deti, ale tešíš sa z toho, keď tvoje deti prinášajú ďalšie deti. Ján hovorí, že jeho najväčšia radosť je, keď jeho deti chodia v pravde. Táto generácia slúži z perspektívy veľkého obrazu. Duchovný rodič sa dokáže pozrieť na to, čo Boh robí a vidieť to akoby s odstupom, z väčšej perspektívy. V Skutkoch 20, 28 je napísané: „Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.“

Toto je to obdobie, kedy dávaš pozor, bdieš, pasieš druhých. Je to čas, kedy sa máš rozdať druhým. Je to čas, keď nie si v cirkvi len kvôli sebe, ale máš sa rozdať druhým, aj za cenu zranení. To, čo nám v tomto období ubližuje najviac sú zranenia od duchovných detí. Nikdy to nebolí tak veľmi, ako keď ti ublíži tvoje duchovné dieťa. Ale aj napriek tomu si v cirkvi pre ne, aj za cenu znechutenia, lebo sa to oplatí a výsledok príde. Nezabudni na to, že aj ty si bol dieťaťom a mládencom. To, čo od teba najviac cirkev potrebuje, ak si duchovný rodič, je milosť..je prijatie a uzdravenie. To, čo najviac od teba potrebujú duchovné deti a mládenci je jedna obrovská náruč, v ktorej prinášaš slobodu a prijatie..vieš sa pozrieť dieťaťu a mládencovi do očí a povedať: aj ja som bol taký istý. Mám ťa rád a verím v teba. Si úžasný človek, si cenný pre Božie kráľovstvo. Keď si duchovný rodič, výzva pre teba je: naplň svoj tulec šípmi. 

On je Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. V Jeho kráľovskej rodine sú otcovia, mládenci a deti. Sme v tom spolu! 🙂  Sme kráľovská rodina..

Božie kráľovstvo má úplne iný pohľad na rodinu. To nie si ty a tvoji dvaja kamaráti, to nie si ty a tvoja skupinka, ty a tvoja mládež, to nie si ty a tvoj zbor..kráľovská rodina je niečo veľké. To, že sme multigeneračná rodina neznamená, že sme niečo malé. Sme povolaní pre kráľovstvo, pre to aby sme zaujali naše mestá, náš národ, aby sme uvoľňovali Boží nadprirodzený pohyb, aby Boh konal divy a zázraky cez našu službu, aby ľudia boli zachraňovaní a ďalšie mestá boli získavané pre Ježiša..ALE v tom všetkom zostávame RODINA, kde sú deti, mládenci a rodičia. 

Ak si duchovný rodič, vezmi zodpovednosť, bremeno duchovného rodiča pred Bohom.

Ak si mládenec/dievča, poď do akcie, odovzdaj sa Bohu pre Jeho kráľovstvo.

Ak si duchovné dieťa, povedz Bohu, že sa chceš meniť ešte rýchlejšie ako doteraz. 

Post a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *